MANNA BRIEWE

Tom Gouws

Groetbrief

Vriende in Christus Sukkel jy om tot geestelike volwassenheid te groei? Het jy ‘n probleem om jou geestelike outoriteit uit te oefen? Hoor jy God

READ MORE

Dag 1

“Het ek jou nie kernagtige spreuke voorgeskrywe met raadgewinge en kennis, om jou bekend te maak waarheid … nie?” (Spr 22:20-21, OAV) In die meeste Engelse

READ MORE

Dag 2

  “Ook moet hulle vir My ‘n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon.” (Eks 25:8, OAV) Die Ou Testament is nie net

READ MORE

Dag 3

   “Volg My … Volg jý My” (Joh 21:19, 22, OAV) Gister het ons stilgestaan by hierdie ongelooflike gedagte: dat God besluit het om in

READ MORE

Dag 4

    “Here, wat wil U hê moet ek doen? (Hand 9:6, OAV) Saulus was dwarsdeur Israel ‘n navolgenswaardige godsdienstige mens. (Kyk bietjie na sy

READ MORE

Dag 5

  “Want baie is geroep, maar min uitverkies.”  (Mat 22:14, OAV) Miskien onthou jy nog die ou Hallelujalied: Saggies en teer is die roepstem van Jesus

READ MORE

Dag 6 en 7

  “May God himself, the God who makes everything holy and whole, make you holy and whole, put you together – spirit, soul, and body” (1

READ MORE

Dag 8

  “Ek sal hom laat aankom, en hy sal nader kom na My toe. Want wie is hy tog wat sy lewe daaraan waag om

READ MORE

Dag 10

  “Hy sal (jou) leer aangaande die weg wat (jy) moet kies.” (Ps 25:12, OAV) Om op God se roepstem te antwoord, eis van jou

READ MORE

Dag 11

  “You followed the ways of this world and obeyed the devil. He rules the world, and has spiritual power over everyone who doesn’t obey

READ MORE

Dag 12

“Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is

READ MORE

Dag 15

  “(J)ou ore sal ‘n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel daarop! wanneer julle regs of wanneer julle links wil

READ MORE

Dag 16

  “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag …”  (Heb 11:6a, OAV) Gen 15:6 is ‘n geweldige belangrike fondasiesteen: “En Abraham het

READ MORE

Dag 17

  “Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.”(Spr 14:12, OAV). Geloof en gehoorsaamheid

READ MORE

Dag 18

“ … want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is … ” (Heb 11:6b, OAV) Nadat Moses sy opdrag van God gekry

READ MORE

Dag 19

  “hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy … ‘n beloner is van die wat Hom soek” (Heb 11:6c, OAV) Die grondbeginsel van

READ MORE

Dag 20 en 21

  “een Here, een geloof, een doop” (Efes 4:5, OAV) Jesus het deurgaans geweldig klem gelê op die belangrikheid van eenheid. In Joh 17: 20-23

READ MORE

Dag 22

  “En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?” (Luk 6:46, OAV) Hoor en doen word die reëlmaat van

READ MORE

Dag 23

  “The opening of your words gives light” (Ps 119:130, BBE) Een van die opwindendste dinge wat die Heilige Gees aan jou openbaar as die

READ MORE

Dag 24

  “Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde sluier sonder dat dit opgelig word, die sluier wat in Christus

READ MORE

Dag 25

“Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has

READ MORE

Dag 26

“Besny julle vir die HERE en verwyder die onbesnedenheid van julle hart …” (Jer 4:4, OAV) Die besnydenis was in die Ou-Testament die proses waarmee jy

READ MORE

Dag 27 en 28

  “Dit neem nuwe vorme aan soos die klei onder ‘n seël; en die dinge kry gestalte soos ‘n kleed.”(Job 38:14, AOV) Die Ou-Testamentiese hoëpriester

READ MORE

Dag 29

  “En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop …”  (Mat 3:16, OAV)

READ MORE

Dag 30

  “A locked up garden is my sister, my bride; a locked up spring, a sealed fountain.”  (Songs of Solomon 4:12, HNV). In Joh 4:13-14

READ MORE

Dag 31

  Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind?” (Spr 30:4, OAV)“ Met jou bekering en wedergeboorte het Christus op sy troon kom sit in jou lewe.

READ MORE

Dag 32

  “My purpose in writing is simply this: that you who believe in God’s Son will know beyond the shadow of a doubt … the

READ MORE

Dag 33

  “En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom.” (1 Kor 10:10, OAV) Dis onmoontlik om die

READ MORE

Dag 34 en 35

“if then the Son may make you free, in reality ye shall be free”  (Joh 8:36, YLT) Dag 32 het gehandel oor die feit dat

READ MORE

Dag 36

  “hulle wat kleihuise bewoon, van wie die grondslag in die stof is, wat fyngedruk word soos ‘n mot” (Job 4:19, OAV). Na die sondeval

READ MORE

Dag 37

  “So moet jy dan die tabernakel oprig volgens die plan wat jou op die berg getoon is.” (Exo 26:30, OAV) Een van die kernskrifte

READ MORE

Dag 38

  “want aan die vrugte word die boom geken” (Mat 12:33, OAV) Aan die soom van die kleed van die blou jurk van die hoëpriester was

READ MORE

Dag 39

“fruit trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind” (Gen 1:11, ESV ) Alle vrug wat die geestelike mens dra,

READ MORE

Dag 40

“Die Gees van die HERE spreek in my, en sy woord is op my tong.” (2 Sam 23:2, OAV) Een van die belangrikste kenmerke dat jy

READ MORE

Dag 41 en 42

  “Die vrug van die regverdige is ‘n boom van die lewe …”(Spr 11:30, OAV) Deur die eeue is die vrug wat Adam en Eva

READ MORE

Dag 43

  “En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie.”(1 Kor 12:1, OAV) Die doping met die

READ MORE

Dag 44

  “hulle het gesien dat daar goddelike wysheid in sy binneste wasom reg te doen” (1 Kon 3:28, OAV) Die eerste genadegawe wat ons bespreek,

READ MORE

Dag 45

  “Kom kyk ‘n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het.” (Joh 4:29, OAV) Vandag kyk ons na die tweede genadegawe: ‘n woord

READ MORE

Dag 46

  “Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!” (Mark 9:24, OAV) Die derde genadegawe, die gawe van geloof, word dikwels jammerlik misverstaan. In Dag

READ MORE

Dag 47

  “met woord en daad, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God” (Rom 15:18b-19a, OAV) Die volgende

READ MORE

Dag 48 en 49

  “op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. ” (Mark 16:18b, OAV) Die vierde genadegawe, die gawe van genesing, is miskien

READ MORE

Dag 13 en 14

  “Laat U Koninkryk kom … soos in die hemel, so ook op die aarde” (Mat 6:10, OAV) Om ‘n paar los drade van die afgelope

READ MORE

Dag 50

  “Is daar geen balsem in Gílead nie? Of is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk

READ MORE

Dag 51

  “En maak die siekes gesond …en sê vir hulle: Die koninkryk van God het naby julle gekom.” (Luk 10:9, OAV) Ons behoort teen hierdie

READ MORE

Dag 52

  “En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in ‘n ander mens verander

READ MORE

Dag 53

  “Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele.” (1 Kor 13:9, OAV) In die eietydse vernuwingkerk het profesie helaas ‘n kommoditeit geword wat

READ MORE

Dag 54

  “Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is …” (1 Joh 4:1, OAV) In

READ MORE

Dag 55 en 56

  “Ja, Hy sal deur lippe wat hakkel, en deur ‘n vreemde tong met hierdie volk spreek.” (Jes 28:11, OAV) Ons gaan die laaste twee genadegawes

READ MORE

Dag 57

  “En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om

READ MORE

Dag 58

“Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid.” (Jud 1:20, OAV ) Daar word dikwels in Charismatiese en

READ MORE

Dag 59

“Want as ek in ‘n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar.” (1 Kor 14:14, OAV). Al die genadegawes vra ‘n

READ MORE

Dag 60

  “Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik.” (1 Kor 12:27, OAV) Isolasie is een van die grootste gevare in jou wandel

READ MORE

Dag 61

  “Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nié ken nie, maar omdat julle dit ken … ” (1 Joh 2:21, OAV)

READ MORE

Dag 62-63

  “(D)ie Heilige Gees (het) dit duidelik gemaak … dat die tabernakel … was ‘n beeld met die oog op die teenwoordige tyd …”(Heb 9:8-9,

READ MORE

Dag 64

  “En hy het vir my gesê: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien daar ‘n kandelaar, heeltemal van goud …” (Sag 4:2, OAV)

READ MORE

Dag 65

“en sewe vuurfakkels wat die sewe Geeste van God is, het voor die troon gebrand (Open 4:5, OAV) Daar is in die geestelike realm ‘n

READ MORE

Dag 66

“Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd

READ MORE

Dag 67

  “om hulle oë te open …sodat hulle deur die geloof …‘n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang” (Hand 26:18, OAV) In Efes 1:18 bid

READ MORE

Dag 68

  “Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.”  (Rom 13:12, OAV) In ‘n paar van hierdie

READ MORE

Dag 69-70

  “(B)ekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy

READ MORE

Dag 71

  “Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.” (Rom 13:12, OAV). Teen hierdie stadium moet jy

READ MORE

Dag 72

  “die wyding van die salfolie van sy God is op hom” (Lev 21:12, OAV). Vyf laaste, maar baie belangrike aspekte rondom die goue kandelaar. 

READ MORE

Dag 73

  “Maak ook ‘n tafel van akasiahout … En trek dit oor met suiwer goud.” (Eks 25:23-24, OAV) Die tweede “meubelstuk” in die Heilige was

READ MORE

Dag 74

  “And you shall put the Bread of the Presence on the table before Me continually.” (Ex 25:30, LITV) Die twaalf toonbrode in die Heilige

READ MORE

Dag 75

  “ Thou wilt shew me the path of life: in thy presence …”  (Ps 16:11, KJV) Toe die dissipels Jesus (in Joh 4: 31-34) vra

READ MORE

Dag 76

  “that … you may have knowledge of the good and pleasing and complete purpose of God”  (Rom 12:2b, BBE) Toe Jesus met God geworstel

READ MORE

Dag 77

  “Dié wat hul deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie.” (Rom 8:8, NAV) Daar is volgens Rom

READ MORE

Dag 78

  “En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.” (1 Joh 2:17, OAV) Daar is

READ MORE

Dag 79

  “Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God ” (1 Thes 5:18, OAV) Ek was sestien en het pas tot wedergeboorte

READ MORE

Dag 80

    “die beslissing van die kinders van Israel (moet) gedurigdeur op (die) hart (ge)dra (word) voor die aangesig van die HERE” (Eks 28:30, OAV)

READ MORE

Dag 81

  “Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken … ” (Jer 29:13, NV) Ons het nog geensins stilgestaan by een

READ MORE

Dag 82

  “Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?” (Jer 17:10, OAV) Ons gaan later in besonderhede stilstaan

READ MORE

Dag 83

“David … served God’s will and purpose and counsel in his own generation” (Acts 13:36, AMP) Die wil van God gaan nie net oor die

READ MORE

Dag 84

    “eet jou brood met vreugde” (Pred 9:7, OAV) Daar is net drie waarmerke dat jy in die Koninkryk van God funksioneer: jou lewe

READ MORE

Dag 85

  “Restore the joy of your salvation to me, and provide me with a spirit of willing obedience.” (Ps 51:14, GW) In die vorige lering

READ MORE

Dag 86

  “En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil.” (Jes 12:3, OAV) ‘n Laaste bedink rondom die toonbrode wat hier spesifiek dui

READ MORE

Dag 87

  “You make me glad by being near to me. Sitting at your right side, I will always be joyful.” (Ps 16:11, CEV) Op die

READ MORE

Dag 88

  “En ons is getuies van alles …ons wat met Hom saam geëet en gedrink het nadat Hy uit die dode opgestaan het.” (Hand 10:39a,

READ MORE

Dag 89

  “For tohim that is joined to all the living there is hope “ (Ecc 9:4, KJV)  Jy moes raaksien in die vorige lering dat al drie

READ MORE

Dag 90

  “U berei die tafel voor my aangesig” (Ps 23:5, OAV) In Spr 8 en 9 is die gepersonifieerde Wysheid aan die woord, maar sy is

READ MORE

Dag 91

  “Want al die tafels is vol walglike uitbraaksel” (Jes 28:8, OAV) Die gebruik van nagmaal is streng net vir hulle wat deel is van die

READ MORE

Dag 92

“hy … bak brood; ook maak hy daar ‘n god van en buig hom daarvoor neer” (Jes 44:15, OAV) Gister se woord noop dit om

READ MORE

Dag 93

  “Kyk, ek gaan ‘n huis bou vir die Naam van die HERE my God, om dit aan Hom te heilig—om voor sy aangesig …

READ MORE

Dag 94

  “as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie”

READ MORE

Dag 95

  “`This is my body, that for you is being given, this do ye – to remembrance of me.’ ” (Luk 22:19, YLT) As jy deel

READ MORE

Dag 96

  “Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.”  (1 Kor 11:26,

READ MORE

Dag 97

  “This cup is God’s new covenant sealed with my blood, which is poured out for you.” (Luk 22:20, GNB) Dit is my oortuiging dat miskien

READ MORE

Dag 98

  “En hy het die teken van die besnydenis ontvang as ‘n seël van die geregtigheid van die geloof toe hy nog nie besny was

READ MORE

Dag 99

  “Maar die HERE het vir my gesê: Al staan Moses … voor my aangesig, my siel wil niks van hierdie volk weet nie.” (Jer 15:

READ MORE

Dag 100

  “For God has done what the Law could not do, [its power] being weakened by the flesh [the entire nature of man without the

READ MORE

Dag 101

  “Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe …”(Gal 3:24, OAV) Elkeen wat gebore word, wandel dus tot en met sy/haar wedergeboorte noodwendig

READ MORE

Dag 102

  “Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart.” (2 Kor 3:15, OAV) In 2 Kor 3:14-15 maak

READ MORE

Dag 103

  “En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee …” (Eseg 36:26, OAV) Die wet word dikwels

READ MORE

Dag 104

  “Toe gee die priester hom die heilige brood, want daar was geen ander brood nie, behalwe die toonbrode …” (1 Sam 21:6, OAV) Reeds

READ MORE

Dag 105

  “Want die wet …kan nooit … tot volmaaktheid lei nie.” (Heb 10:1, OAV) Hierdie lering rondom die wet die laaste paar kere moet jy asseblief

READ MORE

Dag 106

  “Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle

READ MORE

Dag 107

  “Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid …”(Jak 1:25, OAV) Die heel eerste fondament van die Christelike geloof (“the

READ MORE

Dag 108

  “God (het) die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!” (Gal 4:6, OAV) Die gees van Moses is

READ MORE

Dag 109

  “Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee …?” (Mat 7:9, OAV) Die

READ MORE

Dag 110

  “Die mens sal nie van  brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” (Mat 4:4, OAV) In Joh

READ MORE